Blokhus Strand Baadlaug

Vedtægter


Vedtægter

§ 1.

Laugets navn er: BLOKHUS STRAND BAADLAUG

§ 2.

Laugets hjemsted er Blokhus.

§ 3.

Laugets formål: Laugets overordnede målsætning er i videst muligt omfang at arbejde for og værne om et aktivt bådmiljø på Blokhus Strand, samt arrangere aktiviteter der er målrettet laugets medlemmer.

§ 4.

Medlemskabet er personligt og omfatter aktive bådfiskere, herunder erhvervs-, bierhvervs- og fritidsfiskere, samt øvrige, der ønsker at medvirke til opfyldelsen af Laugets formålsparagraf.

Indmeldelse sker ved indbetaling til baadlaugets konto og er ikke gældende førend det er registreret på baadlaugets konto.

Bestyrelsen kan nægte en person optagelse og ekskludere et medlem som handler i strid med foreningens formål og regler. Et ekskluderet medlem har ret til at få sin eksklusion afprøvet ved førstkommende generalforsamling.

Æresmedlem: Som æresmedlem kan udnævnes en person der gennem sit virke og engagement over en længere årrække, som medlem, har gjort en særlig indsats for Blokhus Strand Baadlaug og dets medlemmer.

Indstilling af personer til æresmedlem skal altid ske til bestyrelsen som suverænt afgør om den enkelte er berettiget til at bære prædikatet æresmedlem.

Hæderen/udnævnelsen foretages på førstkommende generalforsamling.

Hvis en person der er udnævnt som æresmedlem skulle udvise foragt eller fremsætte en eller anden nedsættende eller krænkende beskyldning vedrørende Blokhus Strand Baadlaug, vil dette blive behandlet i bestyrelsen. Bestyrelsen kan i dette tilfælde suverænt afgøre om prædikatet æresmedlem skal fratages personen.

Som æresmedlem opnår man et diplom og et guld medlemskort der bekræfter udnævnelsen.

§ 5.

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling, for det næste år.

§ 6.

Generalforsamlingen, der er Laugets højeste myndighed, afholdes årligt den første fredag i februar.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker via e-mail til samtlige medlemmer med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal tillige indeholde Dagsorden.

Vedtægtsmæssig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen finder sted.

Afstemning, sker ved simpelt flertal. Skriftlig afstemning skal finde sted når et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget for næste år.

4. Fastsættelse af kontingent for næste år.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af formand (lige år).

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år - 2 i ulige år).

8. Valg af 2 suppleanter.

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 % af medlemmerne kræver det, med skriftlig anmodning til bestyrelsen.

§ 7.

Formanden vælges direkte på generalforsamlingen i lige år og bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde.   

Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges for 2 år af gangen, således at der hvert år vælges henholdsvis 2 i lige år og 2 i ulige år. De vælges ved almindeligt stemmeflertal på den årlige generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af Lauget, træffer bestemmelser og foretager alle dispositioner, som er nødvendige for Laugets drift. Den kan nedsætte arbejdsgrupper og underudvalg til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Kassereren fører Laugets regnskab.

Revisor og revisorsuppleant vælges af generalforsamlingen for 1år.                                                  

Bestyrelsesmøder afholdes seks gange årligt eller efter behov.

Bestyrelsen afgør alle spørgsmål ved almindeligt stemmeflertal, således at formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Referatet godkendes og underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved næste møde.

 

§ 8.

Regnskabsåret for Lauget følger kalenderåret.

Lauget tegnes udadtil ved underskrift af formand og kasserer i forening.

§ 9.

Laugets opløsning kan kun ske ved beslutning på en særlig indkaldt generalforsamling.

Halvdelen af medlemmerne skal være til stede for at den er beslutningsdygtig.

Mindst 3/4 af de fremmødte skal stemme for Laugets ophævelse.

Er der ikke fremmødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes der til en ny generalforsamling inden en måned. Denne kan ophæve Lauget ved almindeligt stemmeflertal.

Laugets formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 3 fastsatte formål eller til gavn for kulturelle aktiviteter ved Blokhus Strand.

Likvidationen forestås af bestyrelsen.

§ 10.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue og kreditorer kan således ikke kræve betaling af foreningens enkelte medlemmer.

§ 11.

Vedtægtsændringer. Vedtægterne kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Ændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages på.

 

Disse vedtægter er udarbejdet i 2018, med baggrund i Vedtægter for Blokhus Strand Baadlaug af 1976, og vedtaget ved generalforsamlingen i 2018.

Revideret ved generalforsamling den 4. februar 2022.