Blokhus Strand Baadlaug

Forside


  Blokhus Strand Baadlaug

 

Kære medlem!

 

Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

 

Fredag den 1. februar 2019, kl. 18.30

på Restaurant Nordstjernen, Blokhus.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne for Blokhus Strand Baadlaug, paragraf 6:

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget for næste år.

4. Fastsættelse af kontingent for næste år.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af formand (lige år).

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år - 2 i ulige år).

8. Valg af 2 suppleanter.

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

10. Valg af 2 medlemmer til Arrangement udvalget.

11. Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest Fredag d. 18. januar 2019

 

Lauget er vært ved gule ærter og 1 øl eller vand, efter generalforsamlingen.

Af hensyn til bestilling af dette traktement bedes du venligst sende en

e-mail til blokhusstrandbaadlaug@hotmail.com.

senest Fredag d. 25. januar 2019.

 

I lighed med tidligere år, nedlægges samme dag som generalforsamlingen finder sted,

en krans ved mindestenen ved Redningsstationen, for at mindes de omkomne fiskere og redningsfolk. Dette vil ske kl. 11.00 ved en kort højtidelighed, hvor alle laugsmedlemmer samt gæster er velkomne.

 

Med venlig hilsen

Laugsbestyrelsen


Kontingent for 2019

Kontingent for 2019 er 200,- kr. pr. medlem og kan indbetales til:

Sparekassen Vendsyssel, reg. nr. 9070, konto nr. 1554426626

        Husk at skrive navn og tlf. nr.

Som en forsøgsordning kan du i år vælge at indbetale dit kontingent via

MobilePay på 20 40 60 46

Husk at skrive navn og tlf. nr.